Skip to Content (Press Enter) Skip to Footer (Press Enter)

Gebruiksvoorwaarden

BOOHOO GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE WEBSITE

BOOHOO GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE WEBSITE

Laatst gewijzigd 23/04/2023

Deze gebruiksvoorwaarden worden aangegaan door en tussen u en boohoo.com UK Limited (‘wij’, ‘ons’ of ‘onze’). Dit document (de ‘Gebruiksvoorwaarden’), samen met het beleid en de voorwaarden waarnaar hieronder wordt verwezen, beschrijven de regels voor het gebruik van www.boohoo.com (‘onze site’), hetzij als gast of als geregistreerde gebruiker. Het gebruik van onze site omvat de toegang tot, het surfen op, het winkelen op of het registreren om onze site te gebruiken. Lees deze Gebruiksvoorwaarden aandachtig door voordat u onze site gaat gebruiken. Wij raden u aan een kopie van deze Gebruiksvoorwaarden af te drukken en te bewaren voor toekomstig gebruik. Door gebruik te maken van onze site bevestigt u dat u deze Gebruiksvoorwaarden accepteert en dat u ermee instemt deze na te leven. Als u niet akkoord gaat met deze Gebruiksvoorwaarden, mag u onze site niet gebruiken.

Informatie over ons

www.boohoo.com is een website die wordt beheerd door boohoo.com UK Limited. Wij zijn een besloten vennootschap geregistreerd in Engeland en Wales onder bedrijfsnummer 05723154 en met ons hoofdkantoor op 49/51 Dale Street, Manchester, Engeland M1 2HF. Ons btw-nummer in het VK is 185 4874 61.

Andere toepasselijke voorwaarden

Als u goederen wilt aanschaffen die worden getoond of geadverteerd op onze site, zal de levering van deze goederen onderworpen zijn aan onze verkoopvoorwaarden die hier beschikbaar zijn:Terms and Conditions of Sale. Onze Privacyverklaring Privacy Notice (waarin de voorwaarden worden uiteengezet waaronder wij uw persoonsgegevens verwerken) en ons cookiebeleid Cookie Policy(waarin informatie over de cookies op onze site wordt vermeld) gelden ook voor uw gebruik van onze site.

Wijzigingen in deze gebruiksvoorwaarden

We kunnen deze gebruiksvoorwaarden op elk moment herzien door deze pagina te wijzigen. Alle wijzigingen zijn onmiddellijk van kracht wanneer we ze plaatsen en zijn daarna van toepassing op alle toegang tot en gebruik van onze site. Controleer deze gebruiksvoorwaarden telkens als u onze site wilt gebruiken om er zeker van te zijn dat u de voorwaarden begrijpt die op dat moment van toepassing zijn. Uw voortgezette gebruik van onze site na het plaatsen van herziene Gebruiksvoorwaarden betekent dat u de wijzigingen accepteert en ermee instemt.

Toegang tot onze site

Onze site wordt gratis ter beschikking gesteld. Wij garanderen niet dat onze site, of enige inhoud ervan, altijd beschikbaar zal zijn of ononderbroken zal zijn. Toegang tot onze site is op tijdelijke basis toegestaan. Wij kunnen onze site te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving opschorten, intrekken, stopzetten of wijzigen. Wij zijn niet aansprakelijk als onze site om welke reden dan ook geheel of gedeeltelijk niet beschikbaar is of wordt onderbroken op om het even welk moment of voor om het even welke periode. U bent verantwoordelijk voor het treffen van alle noodzakelijke voorzieningen om toegang tot onze site te krijgen. U bent er ook verantwoordelijk voor dat alle personen die zich via uw internetverbinding toegang verschaffen tot onze site op de hoogte zijn van deze Gebruiksvoorwaarden en andere toepasselijke voorwaarden, en dat zij zich daaraan houden.

Uw account en wachtwoord

U kunt de meeste delen van onze site bezoeken zonder uw gegevens bij ons te registreren, maar bepaalde delen van onze site zijn alleen toegankelijk voor u als u zich bij ons registreert. Als u een gebruikersidentificatiecode, wachtwoord of andere informatie in het kader van onze veiligheidsprocedures kiest of krijgt, moet u deze informatie als vertrouwelijk behandelen en niet aan enige derde bekendmaken. U gaat ermee akkoord dat alle informatie die u verstrekt om u te registreren op onze site of anderszins, inclusief, maar niet beperkt tot, door het gebruik van interactieve functies op onze site, valt onder onze Privacyverklaring Privacy Notice, en u stemt in met alle acties die we verrichten met betrekking tot uw informatie in overeenstemming met onze Privacyverklaring. Wij hebben het recht om elke gebruikersidentificatiecode, elk wachtwoord of elke account op om het even welk moment uit te schakelen, indien u naar ons eigen goeddunken niet voldoet aan een van de bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden. Als u weet of vermoedt dat iemand anders dan u uw gebruikersidentificatiecode of wachtwoord kent, moet u ons onmiddellijk op de hoogte stellen via [email protected].

Uw gebruik van onze site

U mag onze site alleen gebruiken voor wettige doeleinden en in overeenstemming met deze Gebruiksvoorwaarden. U mag onze site niet gebruiken:

 • op een manier die in strijd is met de toepasselijke lokale, nationale of internationale wetgeving, regelgeving of gedragscode;
 • op een manier die onwettig of frauduleus is, of die een onwettig of frauduleus doel of effect heeft;
 • op een manier die inbreuk maakt op enig intellectueel eigendomsrecht of recht op privacy; en/of
 • om ongevraagde of ongeoorloofde reclame of promotiemateriaal of enige andere vorm van gelijksoortige verzoeken aan een persoon te verzenden of te laten verzenden.

U gaat er ook mee akkoord om geen enkel onderdeel van onze site te reproduceren, te dupliceren, te kopiëren of door te verkopen in strijd met deze Gebruiksvoorwaarden. Schending van een van deze gebruiksvoorwaarden van onze site vormt een wezenlijke inbreuk op deze Gebruiksvoorwaarden

Interactieve diensten

We kunnen van tijd tot tijd interactieve diensten aan u leveren op onze website. We kunnen u bijvoorbeeld toestaan om beoordelingen van onze producten te plaatsen (onderhevig aan onze inhoudsnormen zoals hieronder uiteengezet). Het gebruik van onze interactieve diensten door een minderjarige is onderhevig aan de toestemming van hun ouder of voogd. Door inhoud (‘Gebruikersinhoud’) op onze site of via onze interactieve diensten in te dienen, stemt u ermee in dat wij een niet-exclusieve, permanente, royaltyvrije, wereldwijd recht en licentie hebben om dergelijke inhoud op onze site en in onze marketingmaterialen te gebruiken, te reproduceren, te distribueren en beschikbaar te stellen. Alle Gebruikersinhoud die u op onze site plaatst, wordt beschouwd als niet-vertrouwelijk en niet-eigendomsrechtelijk beschermd. We kunnen van tijd tot tijd, als we het passend vinden, inhoud modereren die u op onze site heeft verstrekt via de interactieve diensten. We zijn echter niet verplicht om dit te doen. Moderatie kan automatisch en/of handmatig worden uitgevoerd, door ons of door een derde namens ons. Inhoud die door gebruikers op onze site wordt geplaatst via een interactieve dienst geeft niet noodzakelijkerwijs de meningen, standpunten, waarden of idealen van boohoo.com UK Limited of ons personeel weer. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk jegens u of een derde partij voor de inhoud of nauwkeurigheid van Gebruikersinhoud die door derden wordt verstrekt. Wij sluiten tevens uitdrukkelijk onze aansprakelijkheid uit voor enig verlies of enige schade voortvloeiend uit het gebruik van eender welke interactieve service door een gebruiker in strijd met deze gebruiksvoorwaarden, ongeacht of de dienst wel of niet wordt gemodereerd. Als u wilt klagen over informatie of materiaal dat door andere gebruikers naar onze website is geüpload, neem dan contact met ons op via [email protected].

Inhoudsnormen

U moet ervoor zorgen dat alle informatie en materialen die u als Gebruikersinhoud plaatst, en het gebruik van interactieve diensten die hieraan verbonden zijn, voldoen aan de volgende normen. Gebruikersinhoud moet correct zijn (waar het feiten vermeldt), moet werkelijk worden aangehouden (waar het meningen vermeldt) en moet voldoen aan de toepasselijke wetgeving in het Verenigd Koninkrijk en in elk land van waaruit het wordt geplaatst. Productbeoordelingen worden alleen geaccepteerd van echte, geverifieerde kopers in de juiste taal voor de betreffende website en worden niet geaccepteerd van onze werknemers. U bent als enige verantwoordelijk voor het beveiligen van en het maken van back-ups van uw inhoud. Gebruikersinhoud mag niet:

 • enig materiaal bevatten dat lasterlijk is voor een persoon, obsceen, beledigend, haatdragend, kwaadwillig of opruiend is of dat geweld of discriminatie op basis van ras, geslacht, godsdienst, nationaliteit, handicap, seksuele geaardheid of leeftijd promoot;
 • in strijd zijn met enig intellectueel eigendomsrecht van een andere persoon;
 • worden gemaakt in strijd met een wettelijke verplichting tegenover een derde, zoals een contractuele verplichting of een geheimhoudingsplicht;
 • niet de privacy van een ander bedreigen, beledigen of aantasten, of irritatie, ongemak of onnodige angst veroorzaken of niet waarschijnlijk een andere persoon intimideren, schokken, in verlegenheid brengen, alarmeren of irriteren;
 • de naam, het adres, het telefoon-, gsm- of faxnummer, het e-mailadres of andere persoonsgegevens van een andere persoon bekendmaken. In het geval van productbeoordelingen kunt u uw voornaam en locatie in uw beoordeling opnemen, maar mag u geen andere persoonlijke informatie vermelden;
 • van dien aard zijn dat ze iemand kan bedriegen of gebruikt worden met de bedoeling zich voor te doen als iemand anders of om een verkeerde voorstelling te geven van uw identiteit of van uw band met een persoon;
 • de indruk wekken dat ze van ons afkomstig is, als dat niet het geval is;
 • aanzetten tot enige onwettige activiteit of onwettige handeling, noch deze promoten of ondersteunen; of
 • niet reclame maken voor goederen of diensten of koppelingen naar andere websites of deze promoten.

Wij zullen naar eigen goeddunken bepalen of er sprake is van een inbreuk op deze normen met betrekking tot inhoud door uw gebruik van onze site. Wanneer er een schending van deze inhoudsnormen is opgetreden, kunnen wij eender welke gepast geachte actie ondernemen en behouden wij ons het recht voor om de publicatie van dergelijke gebruikersinhoud te weigeren of te verwijderen van onze website. Als we een productbeoordeling of Gebruikersinhoud weigeren of verwijderen, kunnen we deze naar u terugsturen met een uitleg van reden van afwijzing en u de mogelijkheid geven om uw beoordeling te bewerken en opnieuw in te dienen, maar we zijn niet verplicht om uw beoordelingen of Gebruikersinhoud te publiceren. Het niet naleven van deze normen met betrekking tot inhoud vormt een wezenlijke inbreuk op deze Gebruiksvoorwaarden. U bent verantwoordelijk en zal ons vergoeden voor alle verlies of schade die wij lijden als gevolg van uw schending van deze inhoudsnormen.

Virussen, hacking en andere overtredingen

Wij garanderen niet dat onze site veilig is of vrij van bugs of virussen. U bent verantwoordelijk voor de configuratie van uw informatietechnologie, computerprogramma's en platform om toegang te krijgen tot onze site. U moet uw eigen virusbeschermingssoftware gebruiken. U mag onze site niet misbruiken door bewust virussen, trojaanse paarden, wormen, logic bombs of ander materiaal dat kwaadaardig of technologisch schadelijk is, in te brengen. U mag niet proberen ongeoorloofde toegang te krijgen tot onze site, de server waarop onze site is opgeslagen of enige andere server, computer of database die met onze site is verbonden. U mag onze site niet aanvallen via een denial-of-service aanval of een verspreide denial-of-service aanval. Door inbreuk te maken op deze bepaling zou u een strafbaar feit plegen op grond van de Computer Misuse Act 1990. We zullen dergelijke inbreuken melden aan de relevante wetshandhavingsautoriteiten en wij zullen samenwerken met die autoriteiten door uw identiteit aan hen bekend te maken. In geval van een dergelijke inbreuk zal uw recht om onze site te gebruiken onmiddellijk worden stopgezet.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten op onze site, de volledige inhoud, functies en functionaliteit ervan (met inbegrip van maar niet beperkt tot alle informatie, software, tekst, displays, afbeeldingen, video, audio, en het ontwerp, de selectie en de ordening ervan), zijn eigendom van ons en onze licentiegevers. Deze werken worden beschermd door auteursrechtwetten en -verdragen over de hele wereld. Alle dergelijke rechten zijn voorbehouden.

Deze Gebruiksvoorwaarden staan u toe onze site uitsluitend te gebruiken voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. U mag het materiaal op onze site niet reproduceren, verspreiden, wijzigen, er afgeleide werken van maken, openbaar weergeven, openbaar uitvoeren, opnieuw publiceren, downloaden, opslaan of verzenden, behalve zoals bepaald in deze Gebruiksvoorwaarden. U mag één exemplaar afdrukken en uittreksels downloaden van een of meer pagina's van onze site voor persoonlijk gebruik en u mag de aandacht van anderen binnen uw organisatie vestigen op de inhoud die op onze site is geplaatst. U mag de papieren of digitale kopieën van het materiaal dat u hebt afgedrukt of gedownload op geen enkele manier wijzigen en u mag geen illustraties, foto's, video- of audiofragmenten of grafieken los van de begeleidende tekst gebruiken. Onze hoedanigheid (en die van eventuele geïdentificeerde bijdragers) als de auteurs van inhoud op onze site moet altijd worden erkend. U mag geen enkel deel van de inhoud van onze site voor commerciële doeleinden gebruiken zonder een licentie van ons of onze licentiegevers te verkrijgen. Als u een deel van onze site afdrukt, kopieert of downloadt in strijd met deze Gebruiksvoorwaarden, zal uw recht om onze site te gebruiken onmiddellijk worden beëindigd en moet u, naar onze keuze, alle kopieën van de materialen die u hebt gemaakt, terugsturen of vernietigen.

Onze handelsmerken zijn geregistreerd. Het woord ‘boohoo’ en de logo's waarin dit woord en/of onze andere logo's op onze site zijn opgenomen, zijn handelsmerken van boohoo.com UK Limited. U mag deze handelsmerken niet gebruiken zonder onze goedkeuring, tenzij ze deel uitmaken van materiaal dat u gebruikt, zoals hierboven toegestaan. Alle andere namen, logo's, producten en servicenamen, ontwerpen en slogans op onze site zijn handelsmerken van hun respectievelijke eigenaren.

Wijzigingen in onze website

We kunnen onze site van tijd tot tijd bijwerken en de inhoud op elk moment wijzigen. Houd er echter rekening mee dat de inhoud op onze website op een bepaald moment verouderd kan zijn en wij niet verplicht zijn om deze bij te werken. Wij garanderen niet dat onze site, of de inhoud ervan, vrij is van fouten of onvolledigheden.

Geen vertrouwen op informatie

De inhoud op onze site is alleen beschikbaar voor algemene informatie. Het is niet bedoeld als advies waarop u moet vertrouwen en elk vertrouwen dat u in dergelijke informatie stelt is geheel op eigen risico. U moet professioneel of gespecialiseerd advies inwinnen voordat u enige actie onderneemt of afziet van enige actie op basis van de inhoud van onze site. Hoewel wij redelijke inspanningen leveren om de informatie op onze site bij te werken, geven wij geen verklaringen, garanties, expliciet of impliciet, dat de inhoud op onze site nauwkeurig, volledig of actueel is.

Beperking van onze aansprakelijkheid met betrekking tot uw gebruik van onze site

Houd er rekening mee dat we onze site en producten uitsluitend aanbieden voor huishoudelijk en privégebruik. U stemt ermee in onze site of onze producten niet te gebruiken voor commerciële, zakelijke of wederverkoopdoeleinden, en wij zijn niet aansprakelijk jegens u voor enig verlies van uw zakelijke activiteiten (inclusief maar niet beperkt tot winstderving, verlies van zakelijke activiteiten, bedrijfsonderbreking of verlies van zakelijke kansen). Als u geen consument bent, moet u vooraf onze schriftelijke toestemming verkrijgen om producten van onze site te kopen.

Houd rekening met het volgende als u geen consument bent:

 • we sluiten alle impliciete voorwaarden, garanties, verklaringen of andere voorwaarden die van toepassing kunnen zijn op onze site of enige inhoud daarvan uit;
 • wij zijn niet aansprakelijk jegens u voor verlies of schade, hetzij in contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), schending van wettelijke plicht of anderszins, zelfs indien voorspelbaar, voortvloeiend uit of in verband met het gebruik van of de onmogelijkheid om onze site te gebruiken, of gebruik of vertrouwen op inhoud die op onze site wordt weergegeven; en
 • wij zijn niet aansprakelijk voor:
  • winstderving, omzetderving, verlies van zaken of verlies van inkomsten;
  • bedrijfsonderbreking;
  • verlies van verwachte besparingen;
  • verlies van zakelijke kansen, goodwill of reputatie;
  • verlies van management- of kantoortijd;
  • indirecte of gevolgschade of schade; of
  • enige aansprakelijkheid of verplichting die we kunnen hebben op grond van toepasselijke wetgeving inzake consumentenrechten.

Wij sluiten echter onze aansprakelijkheid jegens u niet uit, of beperken deze niet, indien het onwettig zou zijn om dit te doen. Dit omvat aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door onze nalatigheid of nalatigheid van onze werknemers, agenten of onderaannemers, en voor fraude of frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken.
Houd er ten slotte rekening mee dat de veiligheid van communicatie die via het internet verzonden wordt (inclusief per e-mail), onderworpen is aan vele factoren buiten onze controle. Als zodanig kunnen we de veiligheid of vertrouwelijkheid van elektronische communicatie niet garanderen. Bovendien zijn wij niet aansprakelijk voor uw onvermogen om verbinding te maken met of toegang te krijgen tot onze site, als gevolg van storingen, fouten of problemen met betrekking tot uw pc-hardware, -software, -netwerk of -beveiliging, of uw internetprovider of enig ander vergelijkbaar probleem.

Onze rechten

Als wij bepalen dat er naar ons oordeel sprake is van een schending van deze gebruiksvoorwaarden, kunnen wij alle acties ondernemen zoals wij dat gepast achten, bv. een waarschuwing voor u, de intrekking van uw recht op gebruik van onze site, een juridische procedure tegen u en/of openbaarmaking van informatie aan rechtshandhavingsautoriteiten, zoals wij dat redelijkerwijs nodig achten.

Koppelen aan onze site

U kunt pagina's van onze site koppelen aan uw persoonlijke sociale media-accounts waar plug-ins voor het delen van sociale media beschikbaar zijn op onze site; we kunnen echter deze toestemming op elk moment intrekken en u stemt ermee in om elke link te verwijderen wanneer we u daarom vragen. Elke andere link naar onze site is verboden zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. U mag geen link naar onze site plaatsen:

 • op een manier die niet eerlijk of wettelijk is of die onze reputatie schaadt of er misbruik van maakt;
 • op zodanige wijze dat een vorm van associatie, goedkeuring of goedkeuring voor ons onderdeel wordt gesuggereerd, terwijl die op geen enkele manier bestaat;
 • op een website die geen eigendom van u is; of
 • op een website die onwettige of frauduleuze inhoud bevat, een onwettig of frauduleus doel of effect heeft of in strijd is met de hierboven beschreven normen met betrekking tot inhoud.
 • U mag onze site niet framen op een andere website of een link maken naar een ander deel van onze website dan de startpagina zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Wij behouden ons het recht voor om de toestemming voor het linken zonder voorafgaande kennisgeving in te trekken. Als u gebruik wilt maken van inhoud op onze site anders dan toegestaan in deze Gebruiksvoorwaarden, neem dan contact op met [email protected].

  Koppelingen en hulpbronnen van derden op onze site

  Wanneer onze website koppelingen bevat naar andere websites evenals resources die door derden worden verstrekt (inclusief waar onze invoegtoepassingen voor sociale media koppelingen bevatten naar websites van derden), worden deze koppelingen uitsluitend ter informatie verstrekt. Dergelijke links mogen niet worden geïnterpreteerd als een goedkeuring door ons van die gelinkte websites of informatie of producten die erop staan. Wij hebben geen controle over de inhoud van deze websites of resources, en accepteren geen verantwoordelijkheid voor hen of voor enig verlies of enige schade die kan voortvloeien uit uw gebruik ervan.

  We kunnen deze overeenkomst overdragen aan iemand anders

  We kunnen onze rechten en plichten onder het voorwaarden overdragen aan een andere organisatie. We zullen u altijd schriftelijk op de hoogte brengen als dit gebeurt en we zullen ervoor zorgen dat de overdracht geen invloed heeft op uw rechten onder het contract.

  Beëindiging

  We behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken uw gebruik of toegang tot een van onze sites te beperken, op te schorten of te beëindigen en/of een deel, functie of inhoud van onze site of deze Gebruiksvoorwaarden op elk moment en om welke reden dan ook te beëindigen zonder voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid. Wanneer, naar eigen goeddunken, het redelijkerwijs mogelijk is zullen we redelijke inspanningen leveren om u op de hoogte te stellen van belangrijke wijzigingen op onze site. Alle bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden met betrekking tot een beperking en afwijzing van garanties, een beperking van aansprakelijkheid, de eigendomsrechten van boohoo.com UK Limited en uw verklaringen en vrijwaringen blijven na beëindiging van kracht.

  Afstandsverklaring en scheidbaarheid

  Geen enkele afstandsverklaring door boohoo.com UK Limited van enige voorwaarde of bepaling uiteengezet in deze Gebruiksvoorwaarden zal worden beschouwd als een verdere of voortdurende afstandsverklaring van dergelijke voorwaarde of een afstandsverklaring van enige andere voorwaarde of bepaling, en elk verzuim van boohoo.com UK Limited om een recht of bepaling onder deze Gebruiksvoorwaarden te doen gelden, betekent niet dat afstand wordt gedaan van dat recht of die bepaling.
  Indien een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden door een rechtbank of ander tribunaal van bevoegde jurisdictie om welke reden dan ook ongeldig, onwettig of onuitvoerbaar wordt geacht, wordt een dergelijke bepaling geëlimineerd of tot een minimum beperkt, zodat de overige bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden volledig van kracht zullen blijven.

  Volledige overeenkomst

  De Gebruiksvoorwaarden, onze Privacyverklaring, alle documenten die ze bevatten door middel van verwijzing, en eventuele aanvullende voorwaarden waarmee u akkoord gaat in verband met onze site, vormen de enige en volledige overeenkomst tussen u en boohoo.com UK Limited met betrekking tot onze website en vervangen alle eerdere en gelijktijdige afspraken, overeenkomsten, verklaringen en garanties, zowel schriftelijk als mondeling, met betrekking tot onze site.

  Toepasselijk recht

  Houd er rekening mee dat deze Gebruiksvoorwaarden of alle geschillen of claims die voortvloeien uit of verband houden met deze Gebruiksvoorwaarden of het gebruik van onze site (al dan niet contractueel) worden beheerst door het Engelse recht. Als u een consument bent, wordt uw gebruik van onze site beheerst door het Engelse recht, behalve als u niet in Engeland woont, in welk geval het Engelse recht alleen van toepassing is voor zover het geen dwingend recht terzijde schuift van het land waar u uw gewone verblijfplaats heeft. Als u een consument bent, komen u en wij allebei overeen dat de rechtbanken van Engeland en Wales niet-exclusieve jurisdictie hebben over enig geschil of claim die voortvloeien uit, of verband houden met deze Gebruiksvoorwaarden of het gebruik van onze site (inclusief niet-contractuele geschillen of vorderingen), behoudens dat niets uw wettelijke rechten beperkt om acties tegen ons te ondernemen of om een procedure te eisen die plaatsvindt in uw woonplaats. Als u een bedrijf bent of onze site gebruikt voor zakelijke doeleinden, dan zijn wij en u beiden onherroepelijk onderworpen aan de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van Engeland en Wales.

  Neem contact met ons op

  Als u contact met ons wilt opnemen met betrekking tot onze site, neem dan contact met ons op via [email protected]. Bedankt voor uw bezoek aan onze site.