Skip to Content (Press Enter) Skip to Footer (Press Enter)

Gebruiksvoorwaarden

ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de gehele inhoud van de website onder de domeinnaam www.boohoo.com ("Website"). Lees deze voorwaarden zorgvuldig door voordat je deze Website gebruikt. Verwijzingen naar "ons", "wij", "onze" of soortgelijke afleidingen verwijzen naar Boohoo.com UK Limited, de eigenaar en exploitant van de Website. Je aandacht wordt in het bijzonder gevestigd op paragraaf 7 en 8 van deze voorwaarden. Het gebruik van deze Website geeft aan dat je akkoord gaat met deze voorwaarden, evenals met onze Privacyverklaring en Cookiebeleid en alle toepasselijke wetten en regels, ongeacht of je ervoor kiest om je bij ons te registreren. Als je deze algemene voorwaarden niet accepteert, maak dan geen gebruik van deze Website. Druk een kopie van deze algemene voorwaarden af, zodat je ze in de toekomst kunt raadplegen.

2. Licentie
 1. Tenzij anders vermeld, zijn de auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op al het materiaal op deze Website eigendom van ons, onze licentiegevers, adverteerders of inhoudsleveranciers. Tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald, mag niets hierin worden geïnterpreteerd als het creëren van een licentie of recht op grond van het auteursrecht, handelsmerk of andere intellectuele eigendomsrechten. Je mag de geleverde inhoud uitsluitend voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik opslaan, manipuleren, analyseren, herformatteren, afdrukken en weergeven. Het is in geen geval toegestaan om de inhoud of kopieën van de aan jou geleverde of op de Website voorkomende inhoud te publiceren, te verspreiden of anderszins te verveelvoudigen in welk formaat dan ook. Elk gebruik van uittreksels van deze Website anders dan hierboven toegestaan voor enig doel is verboden. Als je een van de bepalingen van deze algemene voorwaarden overtreedt, wordt je toestemming om deze Website te gebruiken automatisch beëindigd. boohoo.com is een handelsmerk. Er wordt je geen licentie of toestemming gegeven om deze merken op welke manier dan ook te gebruiken, behalve zoals uitdrukkelijk bepaald in dit document, en we behouden ons alle rechten op deze en aanverwante merken voor. Je gaat ermee akkoord deze merken of enige andere merken, die in kleur vergelijkbaar zijn, niet te gebruiken zonder de schriftelijke toestemming van Boohoo.com UK Limited.
 2. Met inachtneming van artikel 2.1 mag geen enkel deel van de Website worden gereproduceerd of opgeslagen in een andere website of worden opgenomen in een publiek of privaat elektronisch opvraagsysteem of -dienst zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.
 3. Alle rechten die niet uitdrukkelijk in deze voorwaarden worden verleend, zijn voorbehouden.
3. Toegang tot de service
 1. Hoewel we ernaar streven dat deze Website 24 uur per dag beschikbaar is, zijn we niet aansprakelijk als deze Website om welke reden dan ook op enig moment of voor welke periode dan ook niet beschikbaar is.
 2. Wij geven geen garanties met betrekking tot de beschikbaarheid, prestaties of toegankelijkheid van de Website.
 3. De toegang tot deze Website kan naar eigen goeddunken tijdelijk en zonder voorafgaande kennisgeving worden opgeschort, ook zonder beperking in geval van een systeemstoring, onderhoud of reparatie of om redenen die buiten onze macht liggen.
4. Links en Advertenties
 1. Links naar websites van derden op deze Website worden uitsluitend voor jouw gemak aangeboden. Als je deze links gebruikt, verlaat je deze Website. Wij hebben deze websites van derden niet gecontroleerd en zijn niet verantwoordelijk voor deze websites of hun inhoud of beschikbaarheid. Wij onderschrijven of doen daarom geen uitspraken over hen, noch over het materiaal dat daar wordt gevonden, noch over de resultaten die door het gebruik ervan kunnen worden verkregen. Als je besluit om een van de websites van derden te bezoeken die aan deze website zijn gekoppeld, dan doe je dat geheel op eigen risico.
 2. Wij behouden ons het recht voor om advertenties te tonen op de Website en op je loginpagina's van producten en/of diensten van derden die voor jou interessant kunnen zijn. Houd er rekening mee dat de geadverteerde producten en diensten niet door ons worden geleverd en worden geleverd door derden waarover wij geen controle hebben. Je moet je ervan vergewissen dat je die producten of diensten wilt kopen en dat je akkoord gaat met de voorwaarden van de derde partij voordat je er een contract mee afsluit. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor producten of diensten of informatie die door derden worden geleverd.
 3. Als je een link naar deze Website wilt maken, mag je dat alleen doen met onze voorafgaande schriftelijke toestemming.
5. Registratie
 1. Elke registratie is slechts voor één gebruiker. Wij staan niet toe dat je je gebruikersnaam en wachtwoord deelt met andere personen of met meerdere gebruikers in een netwerk.
 2. Waar wij je een wachtwoord hebben gegeven (of waar je deze hebt gekozen) dat je toegang geeft tot bepaalde delen van onze site, ben je verantwoordelijk voor het geheimhouden van dit wachtwoord. We vragen je om met niemand een wachtwoord te delen. De verantwoordelijkheid voor de veiligheid van wachtwoorden ligt bij jou.
6. Disclaimer
 1. Hoewel we ernaar streven om ervoor te zorgen dat de informatie op deze Website correct is, kunnen we de juistheid en volledigheid van het materiaal op deze Website niet garanderen. Wij kunnen te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aanbrengen in het materiaal op deze Website, of in de diensten die er worden aangeboden. Het materiaal op deze Website kan verouderd zijn, en wij verbinden ons er niet toe om dergelijk materiaal bij te werken.
 2. Het materiaal op deze Website wordt geleverd "zoals het is", zonder enige voorwaarden, garanties of andere voorwaarden van welke aard dan ook. Dienovereenkomstig, voor zover toegestaan door de wet, bieden wij je deze Website aan op basis van het feit dat wij alle verklaringen, garanties, voorwaarden en andere voorwaarden (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de voorwaarden die de wet impliceert van bevredigende kwaliteit, geschiktheid voor het doel en het gebruik van redelijke zorg en vaardigheid) die zonder deze voorwaarden van kracht kunnen zijn met betrekking tot deze Website, uitsluiten.
7. Aansprakelijkheid
 1. Het materiaal dat op onze site wordt weergegeven, wordt verstrekt zonder enige garantie, voorwaarde of waarborg met betrekking tot de juistheid ervan. Voor zover de wet dit toestaat, sluiten wij, andere leden van onze groep van ondernemingen en derden die met ons verbonden zijn, hierbij uitdrukkelijk uit:
 2. Alle voorwaarden, garanties en andere voorwaarden die anders zouden kunnen worden geïmpliceerd door de wet, het gewoonterecht of het recht van billijkheid. Elke aansprakelijkheid voor enige directe, indirecte of gevolgschade of schade geleden door een gebruiker in verband met onze site of in verband met het gebruik, het onvermogen tot gebruik, of de resultaten van het gebruik van onze site, de daaraan gekoppelde websites en het daarop geplaatste materiaal, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, enige aansprakelijkheid voor:
  1. inkomensverlies of inkomstenverlies;
  2. verlies van zaken;
  3. verlies van winst of contracten;
  4. verlies van verwachte besparingen;
  5. verlies van gegevens;
  6. verlies van goodwill;
  7. verspilde management- of kantoortijd; en voor elk ander verlies of schade van welke aard dan ook, hoe dan ook ontstaan en of veroorzaakt door een onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), contractbreuk of anderszins, zelfs als dit te voorzien is.
   1. Niets in deze voorwaarden sluit onze aansprakelijkheid uit of beperkt deze voor:
   2. overlijden of persoonlijk letsel door nalatigheid; of
   3. fraude; of
   4. een verkeerde voorstelling van zaken met betrekking tot een fundamentele kwestie; of
   5. elke aansprakelijkheid die niet kan worden uitgesloten of beperkt op grond van het toepasselijke recht.
   6. Indien je gebruik van materiaal op de Website leidt tot de noodzaak van onderhoud, reparatie of correctie van apparatuur, software of gegevens, dan neem je alle kosten daarvan voor je rekening.
   7. Elke overdracht van gegevens naar de Website is op eigen risico. Je accepteert de inherente veiligheidsrisico's van het verstrekken van informatie en het online handelen via het internet. Zodra we je informatie hebben ontvangen, zullen we strikte procedures en beveiligingsfuncties gebruiken om te proberen ongeautoriseerde toegang te voorkomen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige inbreuk op de veiligheid, tenzij dit te wijten is aan onze nalatigheid of opzettelijk in gebreke blijven.
   8. 7.5 Je hebt deze disclaimer gelezen en gaat ermee akkoord op basis van het feit dat je het ermee eens bent dat het redelijk is.
8. Vrijwaring
 1. Je gaat ermee akkoord om Boohoo.com UK Limited, haar bestuurders, functionarissen, werknemers, consultants, agenten en filialen te vrijwaren van alle claims, aansprakelijkheid, schade en/of kosten (inclusief, maar niet beperkt tot, juridische kosten) van derden die voortvloeien uit, zonder beperking, jouw gebruik van de Website, jouw inbreuk op deze algemene voorwaarden, jouw inbreuk op enig intellectueel eigendomsrecht of enig ander recht van een persoon of entiteit, of jouw inbreuk op enige plicht tot vertrouwen of privacy, of lasterlijke verklaringen die door jou in welke vorm dan ook afgelegd worden.
9. Beëindiging
 1. Wij kunnen te allen tijde een deel van de Website beëindigen of opschorten zonder je daarvan op de hoogte te stellen.
10. Toepasselijk recht en jurisdictie
 1. Deze algemene voorwaarden moeten worden geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Engeland en Wales en ongeacht je woonplaats, in het geval van een geschil in verband met deze voorwaarden.
 2. Je gaat ermee akkoord en accepteert dat je gebonden bent aan de voorwaarden van onze Privacyverklaring.